ராண்டால் ஸ்காட்டின் சமீபத்திய கேலரி திட்டம்: பால்டிமோருக்கு இடமாற்றம்
ராண்டால் ஸ்காட்டின் சமீபத்திய கேலரி திட்டம்: பால்டிமோருக்கு இடமாற்றம்

அவர் தனது கேலரியை அட்லஸ் மாவட்டத்திற்கு மாற்றிய இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள், ராண்டால் ஸ்காட் மீண்டும் இடம் மாற்றப் போகிறார். அதிக வாடகை மற்றும் எப்போதும் வராத தெருவண்டியைத் தவிர, அவருக்கு நிறைய புகார்கள் இல்லை ...

மேலும் படிக்க